Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu franczyzawpolsce.pl

§1

Właścicielem serwisu internetowego franczyzawpolsce.pl jest Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych Sp. z o.o. z siedzibą 01-496 Warszawa, ul. Korfantego 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 233292, NIP: 522-276-74-20, kapitał zakładowy 150 000 zł (dalej „ARSS”). Wszelkie uwagi, sugestie, opinie, zapytania w sprawach serwisu czy niniejszego Regulaminu prosimy kierować listownie na adres siedziby lub pocztą na adres e-mail biuro@arss.com.pl

§2

Zawartość serwisu franczyzawpolsce.pl podlega ochronie prawnej jako przedmiot praw autorskich lub praw pokrewnych. Zawartość serwisu przeznaczona jest do korzystania z niej przez użytkownika bezpośrednio w trakcie połączenia z serwerem franczyzawpolsce.pl. Wszelki inny sposób korzystania z zawartości serwisu, a w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w jakimkolwiek celu, odpłatnie lub nieodpłatnie, jest zabronione bez wcześniejszej wyraźnej pisemnej zgody ARSS.

§3

Serwis ma charakter informacyjny a jego zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów poszczególnych publikacji lub też odzwierciedlenie ich wiedzy. Zawarte w serwisie treści oraz sposób ich przekazania, bez względu na osobę autora publikacji, w żadnej mierze nie stanowią czynności doradztwa w zakresie franczyzy czy jakiegokolwiek innego doradztwa inwestycyjnego, prawnego lub podatkowego.

§4

Umieszczone w serwisie nazwy i oznaczenia handlowe firm mogą być lub też są nazwami i znakami zastrzeżonymi. Stanowią one własność tych firm a w serwisie zostały użyte jedynie w celach identyfikacyjnych.

§5

1. ARSS nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z zawartością serwisu, bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód.

2. ARSS nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez użytkownika określonych czynności prawnych w imieniu własnym czy też w cudzym imieniu, nawet jeżeli użytkownik przy podejmowaniu decyzji kierował się w jakiejkolwiek mierze treścią serwisu.

3. ARSS nie odpowiada też za skutki podania w serwisie informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd, nieaktualnych, nieścisłych, czy też z innego powodu niezgodnych z rzeczywistością.

4. ARSS nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z techniczną stroną funkcjonowania serwisu, w tym w związku z ewentualnymi wirusami i podobnymi programami, a także w związku ze skutkami pobrania przez użytkownika jakichkolwiek plików, ich fragmentów itp. w trakcie korzystania z serwisu.

§6

ARSS dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisach były zawsze aktualne, kompletne, prawdziwe, rzeczowe, rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. ARSS oświadcza, że według jego najlepszej woli i wiedzy zawartość serwisu odpowiada tym właśnie cechom. ARSS dokłada wszelkich starań, aby pobieranie przez użytkownika plików z serwerów ARSS wiązało się z jak najmniejszym ryzykiem wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie korzystającego. Oświadczenie to nie wpływa w żadnej mierze na odpowiedzialność ARSS, która podlega ograniczeniom wyżej wymienionym. W przypadku powzięcia wiadomości o dezaktualizacji lub nieprawdziwości informacji zawartych w serwisie należy skontaktować się z ARSS.

§7

Serwis przeznaczony jest do przeglądania jego zawartości przez użytkownika bez jakiejkolwiek ingerencji w jego treść bez wyraźnej zgody ARSS.

§8

Jakiekolwiek działania, umyślne czy też nieumyślne, powodujące lub mogące spowodować jakiekolwiek zmiany w serwisie bez wyraźnej zgody ARSS, są zabronione. Użytkownik, który spowoduje takiego rodzaju zmiany poprzez swoje umyślne lub nieumyślne działanie czy zaniechanie może zostać obciążony przez ARSS rzeczywistymi kosztami związanymi z usunięciem skutków naruszenia czy zagrożenia, kosztami przestojów w pracy serwisu, kwotami odszkodowań za straty związane ze szkodami, również w postaci utraconych korzyści oraz wszelkimi innymi kwotami związanymi z pokryciem szkód poniesionych przez ARSS. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają ich rodzice lub prawni opiekunowie.

§9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. Nieważność czy bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na ważność czy skuteczność jego pozostałych postanowień.

3. Dla sporów mogących powstać na tle korzystania z serwisu właściwy jest sąd siedziby ARSS.

4. ARSS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w przyszłości. Zmiany będą dokonywane poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej serwisu.

6. Regulamin niniejszy wchodzi w życie 1 stycznia 2007r.

ARSS
Warszawa, 1 stycznia 2007

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram